Mac-Data-Recovery Logo

Thỏa thuận cấp phép

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này ("EULA") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (một cá nhân hoặc một thực thể) sau này được gọi là "LICENSE" và công ty phần mềm Mac-Data-Recovery. Bằng cách cài đặt, sao chép hoặc sử dụng phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của EULA này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của EULA này, vui lòng không cài đặt hoặc sử dụng phần mềm. Cài đặt và sử dụng phần mềm từ công ty phần mềm Mac-Data-Recovery có nghĩa là chấp nhận các điều khoản và điều kiện của giấy phép.

Công ty phần mềm Mac-Data-Recovery có thể có bằng sáng chế, ứng dụng bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến vấn đề trong tài liệu này. Việc cung cấp tài liệu này không cung cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào cho các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác.

Luật bản quyền và các điều ước quốc tế về bản quyền, cũng như các luật và hiệp ước về sở hữu trí tuệ khác bảo vệ phần mềm. Phần mềm được cấp phép, không được bán.

GIỚI HẠN

Phần mềm có thể được phân phối tự do, nếu gói phân phối không được sửa đổi. Không ai hoặc công ty có thể tính phí cho việc phân phối phiên bản phần mềm chia sẻ phần mềm này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ bản quyền.

Phần mềm không được thiết kế ngược, biên dịch lại và tháo gỡ, sửa đổi, dịch phần mềm và thực hiện mọi nỗ lực để khám phá mã nguồn của phần mềm.

Người dùng không được chuyển nhượng, bán, bán lại, chào bán hoặc phân phối phần mềm. Việc bán và phân phối các bản sao của phần mềm này đều bị nghiêm cấm. EULA này vi phạm việc bán, cho mượn, thuê, cho thuê, mượn hoặc chuyển giao việc sử dụng các bản sao của phần mềm trừ khi được cho phép bởi các điều khoản và / hoặc điều kiện của một thỏa thuận riêng được ký bởi phần mềm Mac-Data-Recovery Công ty.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

PHẦN MỀM ĐƯỢC PHÂN PHỐI "NHƯ VẬY". KHÔNG CÓ BẢO HÀNH NÀO BẤT KIND LOẠI HÌNH NÀO ĐƯỢC R OR RÀNG HAY NGỤ Ý. BẠN SỬ DỤNG RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. Mac-Data-Recovery SILL KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ đối với MẤT DỮ LIỆU, THIỆT HẠI, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC BẤT KIND LOẠI MẤT KHÁC KHI SỬ DỤNG HOẶC MANG TÍNH PHẦN MỀM NÀY.

HỖ TRỢ PHẦN MỀM

Hỗ trợ sẽ chỉ được cung cấp qua e-mail và chỉ trên phiên bản mới nhất. Các câu hỏi liên quan đến việc cài đặt và sử dụng phần mềm nên được gửi qua e-mail tới support@m3datarecovery.com. Nếu bạn có thắc mắc về việc mua hoặc cập nhật sản phẩm của chúng tôi, vui lòng Gửi email cho chúng tôi tại sales@m3datarecovery.com

HOẠT ĐỘNG

Phần mềm được cấp phép chứa các biện pháp công nghệ được thiết kế để ngăn chặn việc sử dụng không được cấp phép hoặc bất hợp pháp. Phần mềm được cấp phép có thể chứa công nghệ thực thi giới hạn khả năng cài đặt và gỡ cài đặt Phần mềm được cấp phép trên máy không quá số lần hữu hạn đối với số lượng thiết bị hữu hạn và trong một khoảng thời gian xác định theo Giấy phép đã mua. Phần mềm được cấp phép có thể yêu cầu kích hoạt trong khi cài đặt và trong Tài liệu. Nếu bất kỳ quy trình kích hoạt áp dụng nào không được tuân thủ, Phần mềm được cấp phép chỉ có thể hoạt động trong một khoảng thời gian hữu hạn. Nếu cần kích hoạt, nhưng Bên được cấp phép không hoàn thành kích hoạt trong khoảng thời gian hữu hạn được quy định trong Tài liệu hoặc được giải thích trong khi cài đặt, Phần mềm được cấp phép sẽ ngừng hoạt động cho đến khi hoàn tất kích hoạt, khi đó chức năng sẽ được khôi phục. Nếu Bên được cấp phép có bất kỳ vấn đề nào với quy trình kích hoạt, Bên được cấp phép có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của Bên cấp phép để được hỗ trợ.

BẢN SAO ĐÁNH GIÁ

Bên được cấp phép có thể được cấp một bản sao đánh giá của Phần mềm được cấp phép miễn phí trong một khoảng thời gian hữu hạn ("Bản sao đánh giá"). Một số tính năng và / hoặc chức năng của Phần mềm được cấp phép có thể bị khóa hoặc không có trong Bản đánh giá. Để hưởng lợi từ tất cả các tính năng và chức năng của Phần mềm được cấp phép, Bên được cấp phép phải mua khóa kích hoạt giấy phép hợp lệ. Kể từ thời điểm Bên được cấp phép kích hoạt Phần mềm được cấp phép có khóa cấp phép hợp lệ, Bản sao Đánh giá sẽ không còn được coi là Bản sao Đánh giá và tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu áp dụng toàn bộ.

CHUYỂN GIAO GIẤY PHÉP

Bên được cấp phép không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, cấp phép phụ, phân phối lại hoặc chuyển nhượng Phần mềm được cấp phép hoặc Giấy phép do EULA này cấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên cấp phép.

NỘI DUNG KẾT THÚC-NGƯỜI DÙNG

Phần mềm được cấp phép cho phép Người được cấp phép nhập nội dung sẽ được lưu trữ trên thiết bị đã cài đặt Phần mềm được cấp phép (nội dung đó sẽ được gọi ở đây là "Nội dung được tạo bởi người dùng cuối"). Bên được cấp phép chỉ chịu trách nhiệm về việc sử dụng, lưu trữ và tiết lộ Nội dung do người dùng cuối cấp phép. Bên được cấp phép chỉ có thể sử dụng Nội dung do người dùng cuối tạo ra một cách có trách nhiệm, theo cách phù hợp với việc thực hiện phán quyết tốt. Phần mềm được cấp phép có thể cho phép Người được cấp phép nhập, sao chép, chỉnh sửa Nội dung cấu thành thông tin cá nhân không công khai của các cá nhân không phải là Bên được cấp phép; Bên được cấp phép sẽ không sử dụng, lưu trữ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào như vậy mà không có sự đồng ý rõ ràng của các cá nhân mà họ liên quan. Nếu Bên được cấp phép gặp khó khăn trong việc quyết định liệu mục đích sử dụng của Bên được cấp phép là phù hợp hay liệu Người được cấp phép có cần sự cho phép bằng văn bản hay không, liệu các vấn đề pháp lý khác có nên được xem xét hay không, Bên cấp phép khuyến khích Người được cấp phép tìm kiếm tư vấn pháp lý có thẩm quyền. Bên cấp phép sẽ không hỗ trợ Bên được cấp phép trong việc đưa ra quyết định này, Bên cấp phép cũng không thể cung cấp cho Bên được cấp phép tư vấn pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ hoặc luật riêng tư.

Người được cấp phép chỉ có thể sử dụng Nội dung được tạo bởi người dùng cuối thuộc về người được cấp phép và sẽ không vi phạm quyền của người khác trong đó. Bên cấp phép sẽ không chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ và tất cả Nội dung; Do đó, người được cấp phép phải chịu trách nhiệm độc quyền cho việc giám sát chúng. Bên được cấp phép không được sử dụng Phần mềm được cấp phép cùng với nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, không đứng đắn, phỉ báng, kích động hận thù chủng tộc hoặc sắc tộc hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác bị phản đối.

Bên được cấp phép có trách nhiệm xác minh độc lập tính chính xác và đầy đủ của nội dung của Bên được cấp phép (ví dụ: mọi minh họa kỹ thuật hoặc sơ đồ cho hướng dẫn vận hành, danh mục bộ phận, sơ đồ, sơ đồ viết, hướng dẫn lắp ráp, hướng dẫn bảo trì, thuyết trình kiến ​​trúc hoặc các tài liệu khác mà bạn tạo và / hoặc sửa đổi bằng Phần mềm của chúng tôi).

Người được cấp phép chỉ có thể sử dụng Nội dung được tạo bởi người dùng cuối thuộc về người được cấp phép và sẽ không vi phạm quyền của người khác trong đó. Bên cấp phép sẽ không chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ và tất cả Nội dung; Do đó, người được cấp phép phải chịu trách nhiệm độc quyền cho việc giám sát chúng. Bên được cấp phép không được sử dụng Phần mềm được cấp phép cùng với nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, không đứng đắn, phỉ báng, kích động hận thù chủng tộc hoặc sắc tộc hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác bị phản đối.

Nếu luật sư của Bên được cấp phép hoặc Bên được cấp phép xác định rằng pháp luật được yêu cầu phải có giấy phép sử dụng các phần của Nội dung do người dùng cuối tạo, Người được cấp phép phải yêu cầu cho phép sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi Nội dung từ chủ sở hữu thích hợp của tài liệu chủ đề (như có thể được trích dẫn trong Phần mềm được cấp phép). Mặt khác, nếu luật sư của Bên được cấp phép hoặc Bên được cấp phép xác định việc cho phép tiến hành và bao gồm Nội dung được tạo bởi người dùng cuối từ Phần mềm được cấp phép, Bên cấp phép yêu cầu Người được cấp phép chỉ định chính xác (các) nhãn hiệu của Bên được cấp phép khi tham khảo phần mềm được cấp phép trong thông báo hoặc phần bản quyền của giấy, dự án hoặc sản phẩm của Bên được cấp phép. Bên được cấp phép sẽ bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ Nhà cung cấp của Bên cấp phép và Nhà cung cấp khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại, phí luật sư, chi phí và các vụ kiện phát sinh từ, hoặc kết quả từ việc sử dụng hoặc phân phối của Bên được cấp phép và sử dụng Phần mềm được cấp phép.

Công ty phần mềm Mac-Data-Recovery bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây.