Mac-Data-Recovery Logo

Umowa licencyjna

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego ("EULA") jest umową prawną między użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem), zwaną później "LICENSE" i firmą Mac-Data-Recovery. Instalując, kopiując lub w inny sposób korzystając z oprogramowania, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej umowy EULA. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie instaluj ani nie korzystaj z oprogramowania. Instalacja i korzystanie z oprogramowania firmy Mac-Data-Recovery oznacza akceptację niniejszych warunków licencji.

Firma Mac-Data-Recovery Software może mieć patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące przedmiotu tego dokumentu. Dostarczenie tego dokumentu nie daje żadnej licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną.

Prawa autorskie i międzynarodowe umowy o ochronie praw autorskich, a także inne prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej chronią oprogramowanie. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

OGRANICZENIA

Oprogramowanie może być swobodnie rozpowszechniane, jeśli pakiet dystrybucyjny nie jest modyfikowany. Żadna osoba ani firma nie może pobierać opłaty za dystrybucję tej wersji oprogramowania bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Oprogramowanie nie może odtwarzać kodu źródłowego, rekompilować ani dezasemblować, modyfikować, tłumaczyć oprogramowania i podejmować żadnych prób odkrycia kodu źródłowego oprogramowania.

Użytkownicy nie mogą przenosić, sprzedawać, odsprzedawać, oferować do sprzedaży ani dystrybuować oprogramowania. Sprzedaż i dystrybucja kopii tego oprogramowania jest surowo zabroniona. Naruszenie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ polega na sprzedaży, wypożyczeniu, wydzierżawieniu, wydzierżawieniu, pożyczeniu lub przeniesieniu użytkowania kopii oprogramowania, chyba że jest to dozwolone przez warunki i / lub warunki oddzielnej umowy podpisanej przez oprogramowanie Mac-Data-Recovery firma.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

OPROGRAMOWANIE JEST ROZPOWSZECHNIANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE". ŻADNA GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NIE JEST WYRAŹNA ANI DOMNIEMANA. WYKORZYSTUJESZ NA WŁASNE RYZYKO. Odzyskiwanie danych w systemie Mac NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB ŻADNE INNE RODZAJE STRAT PRZY UŻYWANIU LUB WZAJEMNEJ OPROGRAMOWANIA.

WSPARCIE OPROGRAMOWANIA

Wsparcie będzie świadczone tylko przez e-mail i tylko w najnowszej wersji. Pytania dotyczące instalacji i korzystania z oprogramowania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres support@mac-data-recovery.com

AKTYWACJA

Licencjonowane oprogramowanie zawiera środki technologiczne, których celem jest zapobieganie nielicencjonowanemu lub nielegalnemu użyciu. Licencjonowane oprogramowanie może zawierać technologię egzekwowania, która ogranicza zdolność Licencjobiorcy do instalowania i odinstalowywania Licencjonowanego oprogramowania na maszynie do nie więcej niż skończonej liczby razy, dla skończonej liczby urządzeń i przez określony czas określony przez zakupioną Licencję. Licencjonowane oprogramowanie może wymagać aktywacji podczas instalacji iw Dokumentacji. Jeśli któraś z takich odpowiednich procedur aktywacji nie zostanie zastosowana, Licencjonowane oprogramowanie może działać tylko przez określony czas. Jeśli aktywacja jest wymagana, ale Licencjobiorca nie dokończy aktywacji w określonym czasie określonym w Dokumentacji lub wyjaśni podczas instalacji, Licencjonowane Oprogramowanie przestanie działać do momentu zakończenia aktywacji, w wyniku czego zostanie przywrócona funkcjonalność czasu. Jeśli Licencjobiorca ma jakiekolwiek problemy z procesem aktywacji, Licencjobiorca może skontaktować się z obsługą klienta Licencjodawcy w celu uzyskania wsparcia.

KOPIA PRÓBNA

Licencjobiorca może otrzymać kopię próbną Licencjonowanego Oprogramowania bezpłatnie przez określony czas ("Kopia Oceny"). Niektóre funkcje i / lub funkcje Licencjonowanego oprogramowania mogą być zablokowane lub niedostępne w Kopii ewaluacyjnej. Aby korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji Licencjonowanego oprogramowania, Licencjobiorca musi zakupić ważny klucz aktywacyjny licencji. Od momentu, w którym Licencjobiorca aktywuje Licencjonowane Oprogramowanie za pomocą ważnego klucza licencyjnego, Kopia Oceny przestanie być uważana za Kopię Oceny, a wszystkie warunki niniejszej Umowy zaczną obowiązywać w całości.

TRANSFER LICENCJI

Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, redystrybuować ani przekazywać Licencjonowanego oprogramowania ani Licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy EULA bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

ZAWARTOŚĆ GENEROWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Licencjonowane oprogramowanie umożliwia Licencjobiorcy wprowadzanie treści, które będą przechowywane na urządzeniu, na którym zainstalowane jest Licencjonowane oprogramowanie (taka treść będzie określana jako "Treść generowana przez użytkownika końcowego"). Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie, przechowywanie i ujawnianie Treści wygenerowanej przez Użytkownika końcowego. Licencjobiorca może korzystać z Treści Wygenerowanej przez Użytkownika wyłącznie w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadami dobrego osądu. Licencjonowane oprogramowanie może zezwolić Licencjobiorcy na wprowadzanie, kopiowanie, edytowanie Treści stanowiących niepubliczne dane osobowe osób innych niż Licencjobiorca; Licencjobiorca nie będzie wykorzystywać, przechowywać ani ujawniać takich informacji bez wyraźnej zgody osób, do których się odnosi. Jeśli Licencjobiorca ma trudności z podjęciem decyzji, czy zamierzone użycie Licencjobiorcy jest właściwe, lub czy Licencjobiorca potrzebuje pisemnej zgody lub czy należy wziąć pod uwagę inne kwestie prawne, Licencjodawca usilnie zachęca Licencjobiorcę do poszukiwania właściwego radcy prawnego. Licencjodawca nie pomoże Licencjobiorcy w dokonaniu tego ustalenia, ani Licencjodawca nie może udzielić Licencjobiorcy porad prawnych dotyczących praw własności intelektualnej lub przepisów dotyczących prywatności.

Licencjobiorca może korzystać z Treści generowanych przez użytkowników końcowych, które należą do Licencjobiorcy i nie naruszają praw innych osób. Licencjodawca nie będzie edytować ani monitorować żadnej Treści; Licencjobiorca ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za ich monitorowanie. Licencjobiorca nie może używać Licencjonowanego oprogramowania w połączeniu z treściami, które są nielegalne, obsceniczne, nieprzyzwoite, zniesławiające, podżegają do nienawiści rasowej lub etnicznej lub naruszają prawa innych osób, lub w jakikolwiek inny sposób budzą sprzeciw.

Licencjobiorca jest odpowiedzialny za niezależną weryfikację dokładności i kompletności treści Licencjobiorcy (np. wszelkie ilustracje techniczne lub schematy przewodników po operacjach, katalogów części, schematów, schematów pisania, instrukcji montażu, instrukcji konserwacji, prezentacji architektonicznych lub innych materiałów tworzonych i / lub lub zmodyfikuj za pomocą naszego oprogramowania).

Licencjobiorca może korzystać z Treści generowanych przez użytkowników końcowych, które należą do Licencjobiorcy i nie naruszają praw innych osób. Licencjodawca nie będzie edytować ani monitorować żadnej Treści; Licencjobiorca ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za ich monitorowanie. Licencjobiorca nie może używać Licencjonowanego oprogramowania w połączeniu z treściami, które są nielegalne, obsceniczne, nieprzyzwoite, zniesławiające, podżegają do nienawiści rasowej lub etnicznej lub naruszają prawa innych osób, lub w jakikolwiek inny sposób budzą sprzeciw.

Jeśli Licencjobiorca lub pełnomocnik Licencjobiorcy stwierdzi, że zgodnie z prawem Licencjobiorca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody na korzystanie z części Treści wygenerowanej przez Użytkownika końcowego, Licencjobiorca musi zażądać zezwolenia na reprodukcję, redystrybucję lub modyfikację Treści od odpowiedniego właściciela materiały tematyczne (które mogą być cytowane w Licencjonowanym oprogramowaniu). Jeżeli z drugiej strony Licencjobiorca lub pełnomocnik Licencjobiorcy uznają, że dopuszcza się kontynuowanie i dołączanie Treści wygenerowanej przez Użytkownika końcowego z Licencjonowanego oprogramowania, Licencjodawca prosi Licencjobiorcę o prawidłowe oznaczenie znaku towarowego Licencjodawcy w odniesieniu do Licencjonowanego oprogramowania w zawiadomienie lub część praw autorskich papieru, projektu lub produktu Licencjobiorcy. Licencjobiorca jest zwolniony z odpowiedzialności, nie ponosi odpowiedzialności i broni Licencjodawcy i dostawców Licencjodawcy przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, honorariami prawników, kosztami i procesami sądowymi, które wynikają z lub wynikają z używania lub rozpowszechniania przez Licencjobiorcę wszelkich Treści i korzystania z nich Licencjonowane oprogramowanie.

Firma zajmująca się oprogramowaniem Mac-Data-Recovery zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie przyznane.